MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

MPZP – WZ – definicje, różnice

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP] a Decyzja o warunkach zabudowy [WZ]

Definicje

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

więcej o MPZP możesz przeczytać tutaj : https://dompp.pl/jak-czytac-mpzp/

akt prawa miejscowego, przyjmowany w formie uchwały przez lokalne władze (Rada Gminy, Rada Miasta), określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.
W MPZP obowiązkowo określa się:
 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
 6. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
 7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
 8. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
 9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
 10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
 12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, jaką wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowo, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wzrosła wartość nieruchomości, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dostępny jest na stronach odpowiedniego Urzędu Miasta lub Gminy, podzielony na część graficzną i opisową.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Więcej o WZ możesz przeczytać tutaj : https://dompp.pl/warunki-zabudowy/

decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, wydawana dla terenów nieobjętych MPZP.
Ustawa wyróżnia dwa rodzaje decyzji :
 • decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla inwestycji celu publicznego
 • decyzję o warunkach zabudowy – dla inwestycji innych niż celu publicznego [WZ]
Decyzja WZ jest elementem planowania przestrzennego – określa czy dane zamierzenie nie narusza ładu przestrzennego.
Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?
 • określone przez geodetę granice działki na kopii mapy zasadniczej, lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej;
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą: określenie sposobu zagospodarowania terenu, charakterystykę zabudowy, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawionych w formie graficznej i opisowej, określenie zapotrzebowania na wodę, energię, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej;
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko [jeżeli planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko]
Kto wydaje decyzję i w jakim w czasie?
Decyzję WZ wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w oparciu o uzgodnienia z innymi organami, tj. konserwator zabytków, zarządca drogi, przedsiębiorstwa kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne.
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania [dostarczenia kompletnego wniosku],jeżeli jednak decyzję trzeba uzgodnić z wieloma organami, termin ten może się przedłużyć o kolejne miesiące.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może zostać wstrzymane, jeżeli odpowiedni urząd jest w trakcie opracowania MPZP, jednak nie dłużej, niż na 9 miesięcy.
Warunki wydania decyzji
Aby właściwy organ wydał decyzję o warunkach zabudowy konieczne jest spełnienie kilku warunków :
 • tzw. “dobre sąsiedztwo” – zabudowanie chociaż jednej sąsiedniej działki;
 • dostęp do drogi publicznej;
 • dostęp do istniejącej lub planowej sieci uzbrojenia terenu;
 • wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej;
 • nieobjęcie działki zakazem zabudowy, wydanym przez konserwatora zabytków lub urząd ochrony środowiska
Kto otrzymuje decyzję o warunkach zabudowy i co ona zawiera?
Decyzja trafia zarówno do wnioskodawcy, jak i właścicieli sąsiednich działek.
Zawiera ona dopuszczalne przeznaczenie obiektów budowlanych, maksymalne gabaryty, minimalny oraz maksymalny kąt nachylenia dachu, maksymalną powierzchnię zabudowy, warunki dostępu do drogi publicznej oraz przyłączenia mediów.

Różnice pomiędzy Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu a Decyzją o warunkach zabudowy

Podstawową różnicą obu dokumentów jest możliwość ich zmiany.
W przypadku Miejscowego Planu jest to praktycznie niemożliwe, choć teoretycznie istnieje taka opcja, jednak pochłania ona mnóstwo środków i czasu, ze względu na tryb zmiany MPZP [wymaga jednakowego postępowania jak w przypadku jego uchwalania].
Decyzję o warunkach zabudowy można zmienić lub można wystąpić o wydanie nowej. Zmiana Decyzji o warunkach zabudowy prowadzona jest na wniosek przez właściwy Urząd Gminy lub Miasta. W przypadkach szczególnych [dużego zakresu zmian] można wystąpić o wydanie nowej Decyzji o warunkach zabudowy zgodnej z planami inwestycyjnymi. W obu przypadkach maksymalny czas rozpatrywania wniosku wynosi maksymalnie 12 miesięcy, z doświadczenia: Decyzja zmieniająca wydawana jest w terminie maksymalnie 3-4 miesięcy, nowa Decyzja o warunkach zabudowy w terminie około 6 miesięcy.
Zmieniając Decyzję lub występując o nową zalecamy współpracę z Architektem, który profesjonalnie sporządzi wniosek, przygotuje dokumenty wraz z załącznikami, a w efekcie uzyska Decyzję zgodną z planami. Samodzielne prowadzenie tego postępowania przez osoby niedoświadczone może rodzić wiele problemów, przedłużać czas wydania, a w konsekwencji doprowadzić może do uzyskania Decyzji kolidującej z planami.
PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZAKUPIE DZIAŁKI NALEŻY BEZWGLĘDNIE SPRAWDZIĆ OBOWIĄZUJĄCE DLA NIEJ WARUNKI ZABUDOWY ORAZ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA PRZYSZŁEGO BUDYNKU DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I TECHNICZNEJ.

Pytania, wątpliwości?

Zapraszamy do komentowania bądź kontaktu z pracownią – zawsze chętnie pomożemy https://dompp.pl/kontakt/ 🙂