MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Ile czeka się na pozwolenie na budowę

Przed rozpoczęciem budowy wymarzonego domu każdy inwestor musi przebić się przez dżunglę wniosków, uzgodnień i opracowań. Ostatnim dokumentem na drodze do wbicia pierwszej łopaty jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Sprawdźmy co ustawy i rzeczywistość mówią o czasie oczekiwania na uzyskanie tej decyzji.

Jak długo czeka się na pozwolenie na budowę według Kodeksu Postępowania Administracyjnego?

Art. 35 § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej –
nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowaniaUstawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest decyzją administracyjną, w związku z czym obowiązują ją zapisy zawarte w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Według tej ustawy, postępowanie powinno zostać zakończone w przeciągu miesiąca od dnia jego wszczęcia. Datą wszczęcia natomiast jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej – w naszym przypadku dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. O ile wniosek był kompletny. W przypadku braków formalnych, organ [czyli starostwo powiatowe lub urząd miasta] wysyła wezwanie do usunięcia braków, np. niekompletne dane inwestorów, brak oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane czy potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej. Następnie datę wszczęcia podstępowania liczy się od dnia uzupełnienia braków. 

Możliwe jest wydłużenie terminu wydania decyzji do dwóch miesięcy. Warunek? Sprawa szczególnie skomplikowana. Co to oznacza? Najwyraźniej pole do luźnej interpretacji. 

Termin wydania pozwolenia na budowę według Prawa Budowlanego

Art. 35 ust. 6. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę: 1) w terminie 65 od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo 2) [nie dotyczy naszej sytuacji] – organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

I to właściwie byłoby wszystko, co mówi Prawo Budowlane o terminie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Jest to nagminnie wykorzystywane przez starostwa powiatowe czy urzędy do informowania inwestorów o maksymalnym terminie wydania decyzji. Takie twierdzenie obecne jest również na forach i grupach internetowych, choć jak pokazuje powyższy cytat z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jest ono błędne.

Rzeczywiste terminy wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę

Teorię poznaliśmy, a jak to wygląda w praktyce?
Rzadkością są sytuacje, w których postępowanie przebiega błyskawicznie – po drugiej stronie urzędowego okienka również są ludzie, którzy w zdecydowanej większości urzędów na brak zajęć nie narzekają.
Druga sprawa to strony postępowania, wyznaczane na etapie procedowania wniosku w urzędzie – są to osoby będące właścicielami działek, które znalazły się w obszarze oddziaływania projektowanego budynku – zazwyczaj wyłącznie działek sąsiednich. Osoby te wyznaczane są przez organ. Są one informowane o toczącym się postępowaniu oraz mają możliwość wniesienia własnych uwag. Informacja taka wysyłana jest pocztą. A z efektywnością dostarczania poczty bywa różnie – większość ludzi pracuje w godzinach, w których listonosz chciałby doręczyć pismo z urzędu. Pozostawia więc awizo, a jeżeli strona listu nie odbierze w przeciągu tygodnia, pozostawia następne awizo. W międzyczasie urząd czeka na zwrot potwierdzenia odbioru z poczty, aby móc rozpocząć odliczanie dwutygodniowego terminu na wniesienie uwag do projektu. Dopiero po tym czasie istnieje możliwość wydania pozwolenia na budowę, o ile nie zostały wykryte błędy w projekcie.
A błędy w projekcie to trzecia sprawa, która między innymi również opiera się na skuteczności doręczania pism. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w dokumentacji, urząd wysyła wezwanie do usunięcia braków/błędów. Po otrzymaniu takiego pisma, inwestor lub projektant musi w określonym terminie uzupełnić projekt, a czas od momentu wysyłki wezwania do momentu uzupełnienia nie wlicza się do przewidzianych w kodeksie terminów.

Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, z rozpoczęciem prac należy również odczekać na uzyskanie przez decyzję statusu ostateczności. O tym pisaliśmy w osobnym artykule: https://dompp.pl/ostatecznosc-i-prawomocnosc-decyzji/

Podsumowując, składając wniosek o pozwolenie na budowę, należy założyć najgorszą opcję – 65 dni. W wielu urzędach i wielu sprawach ta decyzja wydawana jest szybciej, jednak zdecydowanie lepiej być miło zaskoczonym, niż gorzko rozczarowanym 🙂

Korzystając z okazji zapraszamy również do zapoznania się z artykułem „Pozwolenie na budowę – krok po kroku: https://dompp.pl/pozwolenie-budowe-krok-kroku/