MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Ważność projektu budowlanego i projektu gotowego

Obecnie polskie przepisy nie definiują wprost czasu ważności projektów. Istotna jest natomiast zgodność projektu z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów, takich jak np. „Prawo Budowlane”, „Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” czy „Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

Co to oznacza dla osób, które posiadają kilkuletni projekt budowlany?

Konieczność sprawdzenia i wprowadzenia ewentualnych poprawek, aby dostosować projekt do aktualnie obowiązujących przepisów, które często się zmieniają. Jako przykład możemy podać współczynnik przenikania  ciepła przez ściany – ostatnia jego zmiana nastąpiła 1 stycznia 2017r., następna będzie miała miejsce 1 stycznia 2021r, co dla inwestorów posiadający starszy projekt, oznacza konieczność skorygowania budowy przegród w budynku do aktualnych wymagań.

W przypadku sprawdzonych przez właściwy urząd projektów budowlanych, występują dwie sytuacje, w których traci on urzędową ważność :

1) po upływie roku od wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego – taka sytuacja ma miejsce w przypadku złożenia odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, bez wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Po upływie roku projekt traci status dokumentu urzędowego i jeżeli inwestor złoży wniosek o pozwolenie na budowę, projekt budowlany będzie ponownie analizowany.
2) w przypadku utraty ważności decyzji o pozwoleniu na budowę [PnB], projekt budowlany, w oparciu o który została wydana decyzja PnB, również traci ważność i aby ubiegać się ponownie o jej wydanie, konieczna jest aktualizacja projektu do aktualnych przepisów.

Ważność projektu gotowego

Na początek ważna informacja – kupując projekt gotowy, należy pamiętać o tym, że nie jest on projektem budowlanym, który można złożyć do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wymaga on adaptacji do warunków lokalnych, o niej więcej tutaj: https://dompp.pl/adaptacja-projektu/

Projekt gotowy bez przeprowadzenia adaptacji nie stanowi projektu budowlanego. Jego ważność, czyli zgodność z obowiązującymi na dzień zakupu [nie opracowania!] przepisami techniczno – budowlanymi, zależy wyłącznie od pracowni oferującej projekty typowe. Pracownie jednak z zasady dbają o aktualność ich projektów i rozwiązań w nich zawartych. Zazwyczaj sytuacja nieaktualności projektu gotowego ma miejsce w przypadku rozpoczęcia adaptacji na długo po zakupie projektu. Mimo wszystko, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, należy zlecić architektowi sprawdzenie i dostosowanie projektu do obowiązujących przepisów.

Podsumowując, sam projekt budowlany czy projekt gotowy nie mają określonej daty ważności. Można je śmiało stosować, jeżeli zawarte w nich ustalenia są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i aktami prawa miejscowego, jak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o warunkach zabudowy, a zawarte w nim dokumenty, uzgodnienia oraz mapa do celów projektowych nie utraciły ważności.
W przypadku nieaktualności projektu, nie ma konieczności opracowywania go od zera. W wielu sytuacjach nieaktualność projektu wynika z różnicy w kilku jego ustaleniach i po wprowadzeniu drobnych poprawek, może zostać wykorzystany.

Zobacz również:
– Termin ważności decyzji o pozwoleniu na budowę:
https://dompp.pl/waznosc-pozwolenia-na-budowe/
– Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy: https://dompp.pl/waznosc-warunkow-zabudowy/