MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Ważność pozwolenia na budowę

Budowa domu, będąc inwestycją pochłaniającą mnóstwo czasu i pieniędzy, wymaga odpowiedniego przygotowania, zabezpieczenia finansowego, a także zebrania wymaganych dokumentów. Z wielu przyczyn realizacja zostaje odłożona w czasie, mimo posiadania wymaganych dokumentów. Część z nich, między innymi decyzja o pozwoleniu na budowę, mogą stracić ważność.

Termin ważności decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa w momencie nierozpoczęcia  budowy w terminie 3 lat od uzyskania przez decyzję ostateczności [o ostateczności pozwolenia na budowę pisaliśmy tutaj: https://dompp.pl/ostatecznosc-i-prawomocnosc-decyzji/] lub w przypadku przerwania robót na dłużej niż 3 lata.

Art. 37. 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Co to oznacza dla Inwestora, który uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę?

Po pierwsze, konieczność rozpoczęcia budowy w przeciągu 3 lat od daty uzyskania ostateczności [a nie od daty uzyskania pieczątki o ostateczności! ].
Po drugie, w przypadku terminowego rozpoczęcia robót budowlanych, brak możliwości wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 lata.

Jak rozpocząć budowę, aby nie stracić ważności decyzji o pozwoleniu na budowę?

Rozpoczęcie prowadzenia robót budowlanych należy zacząć od przedłożenia zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Składa się je we właściwym dla inwestycji Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Następnie poświadczyć rozpoczęcie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Jak prowadzić budowę, aby nie stracić ważności decyzji o pozwoleniu na budowę?

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie prac na budowie, których realizację i potwierdzanie ich odpowiednimi wpisami do dziennika budowy. Wpisy te stanowią podstawę do stwierdzenia, że inwestor nie przerwał prac budowlanych na okres dłuższy niż trzech lat, nawet jeżeli są to prace drobne, nie wymagające dużego zaplecza finansowego.

Zobacz również:
– Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy: https://dompp.pl/waznosc-warunkow-zabudowy/
– Termin ważności projektu budowlanego:
https://dompp.pl/waznosc-projektu-budowlanego/