MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Co zawiera projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu jest nieodłącznym elementem projektu budowlanego i musi zostać wykonany na etapie opracowywania projektu indywidualnego lub w trakcie adaptacji projektu gotowego, aby móc starać się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę .

Czym jest i co zawiera projekt zagospodarowania terenu?

Projekt zagospodarowania terenu jest częścią dokumentacji składającą się na projekt budowlany. Jego zawartość została określona w Prawie Budowlanym [Dziennik Ustaw 1994 Nr 89 poz. 414 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami] oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Główną podstawą prawną do opracowywania projektu zagospodarowania terenu [PZT] jest ustawa Prawo Budowlane. Określa ona elementy, które powinny zostać przewidziane na etapie projektowania oraz znaleźć się w PZT :

Art. 34 ust. 3:
„3. Projekt budowlany powinien zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich”Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Kolejnym z aktów prawnych, który precyzuje zawartość PZT jest Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wskazuje on na konieczność podziału projektu zagospodarowania terenu na część opisową i rysunkową [
§8 Rozporządzenia].

Część opisowa projektu zagospodarowania terenu

W części opisowej projekt zagospodarowania terenu powinien określać przedmiot inwestycji, a w przypadku inwestycji obejmującej więcej obiektów, zakres całości zamierzenia i kolejność realizacji obiektów. Dodatkowo, należy tam ująć takie informacje jak:
– istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu oraz opis projektowanych zmian
– układ komunikacyjny, w tym parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zapewniających przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę
– ukształtowanie terenu i zieleni
– dane informujące czy działka lub teren wpisane są rejestru zabytków lub podlegają ochronie na podstawie ustaleń MPZP lub Decyzji o warunkach zabudowy
– informacje o wpływie eksploatacji górniczej na działkę lub teren
– informacje o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska i zdrowia użytkowników oraz otoczenia
– zestawienie powierzchni poszczególnych elementów:
– powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów
– powierzchnie dróg, parkingów, placów, chodników, tarasów, schodów zewnętrznych [powierzchnie utwardzone]
– powierzchnia zieleni [powierzchnia biologicznie czynna]
– inne powierzchnie oraz zestawienia wymagane do sprawdzenia zgodności projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku z Decyzją o warunkach zabudowy.

Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania działki w części rysunkowej powinien zostać opracowany na kopii mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta. Ma określać:
– orientację położenia działki w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata
– granice działki lub terenu [w przypadku większej ilości działek]
– usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, z oznaczeniem wejść, wjazdów oraz liczby kondygnacji
– wymiarowanie – wymiary obiektów, charakterystyczne rzędne, wzajemna odległość od siebie i granic działki
– układ komunikacji wewnętrznej – drogi, dojazdy, miejsca parkingowe,
– ukształtowanie terenu – istniejące i projektowane zmiany
– układ zieleni, ze wskazaniem zadrzewienia do podlegającego adaptacji lub likwidacji
– układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu wraz z przyłączami
– układ linii przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych
– rodzaj i zasięg uciążliwości inwestycji wraz ze wskazaniem obszaru ograniczonego użytkowania [określany zazwyczaj na osobnym rysunku nazywanym „Analizą obszaru oddziaływania” – o nim szerzej opowiemy w odrębnym artykule]

W części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu powinny znaleźć się również ustalenia zawarte w aktach prawa miejscowego – Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku jego braku Decyzji o warunkach zabudowy, takie jak np. nieprzekraczalna lub obowiązująca linia zabudowy czy oznaczenia terenu z MPZP [np dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jest to zazwyczaj MN]. Teoretycznie, takie ustalenia mają się znaleźć już na mapie do celów projektowych, na której wykonuje się PZT, czyli wprowadzone przez geodetę na etapie opracowania mapy.

Zobacz również

DomPP.pl - projekty domów - Odległość domu od granicy działki

Odległość domu od granicy działki

Na usytuowanie domu na działce budowlanej wpływają nie tylko kwestie funkcjonalne i estetyczne. Konieczne jest również spełnienie wymagań zawartych w aktach prawa – „Rozporządzeniu […] w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o warunkach zabudowy. Przyjrzyjmy się bliżej warunkom, jakie według polskiego prawa […]

0 komentarzy
DomPP.pl - projekty domów - Usytuowanie domu a kierunki świata

Usytuowanie domu a kierunki świata

Jednym z zagadnień związanych z usytuowaniem domu na działce jest jego ustawienie względem kierunków świata. Często ignorowane, pomijane i niedoceniane, stanowi ważny czynnik wpływający na przyszłe oszczędności przy eksploatacji oraz wygodę użytkowania domu. Nasłonecznienie w ciągu dnia Na naszej szerokości geograficznej Słońce wschodzi na wschodzie, raczy nas promieniami od strony południowej i zachodzi na zachodzie […]

0 komentarzy