MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Ważność warunków zabudowy

Jednym z pierwszych kroków na drodze ku budowie domu powinno być sprawdzenie zapisów prawa miejscowego dla posiadanej działki i jej okolicy. Jednym z aktów, z którym należy się zapoznać, jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [MPZP], uchwalany przez Radę Miasta lub Gminy.

O Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dowiesz się więcej tutaj: https://dompp.pl/jak-czytac-mpzp/ 
a o różnicach pomiędzy MPZP i decyzją o warunkach zabudowy tutaj: https://dompp.pl/mpzp-wz/

Jednak procedura uchwalania planów jest kosztowna i długotrwała, przez co jedynie ok. 1/3 powierzchni Polski objęta jest MPZP. Dla pozostałych terenów, aby rozpocząć starania o wydanie pozwolenia na budowę, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja ta jest bezterminowa. Nie oznacza to, że nie ma możliwości utraty ważności.

Art. 65. 1. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:
1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wygaśnięcie warunków zabudowy w przypadku uzyskania przez innego wnioskodawcę pozwolenia na budowę

Zacznijmy od ustępu 1 – inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę. Przede wszystkim, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, nie musimy być właścicielami działki. Powoduje to sytuację, w której dla jednej działki może zostać wydana więcej niż jedna decyzja. Jednak w momencie, w którym jeden z wnioskodawców uzyska pozwolenie na budowę, pozostałe decyzje tracą ważność.

Art. 63. 1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wygaśnięcie warunków zabudowy w przypadku uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji

W przypadku ustępu 2 – dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Oznacza to, że decyzja wygasa z dniem uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu objętego decyzją WZ.
Jeżeli decyzja WZ jest zgodna z MPZP, nie mamy się czym martwić – jest ona wciąż ważna i opracowany na jej podstawie projekt budowlany możemy śmiało składać z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Problem pojawia się w momencie niezgodności decyzji WZ z MPZP [o czym zarówno inwestor jak i architekt powinni wiedzieć wcześniej – plany miejscowe są powszechnie znane na długo przed momentem wejścia w życie]. Oznacza to konieczność złożenia wniosku o pozwolenie na budowę przed datą uchwalenia MPZP [a więc z wciąż ważną decyzją WZ] albo dostosowanie projektu do ustaleń MPZP.

Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,[…]Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

Powyższy artykuł Prawa Budowlanego jasno wskazuje, że podstawowym krokiem urzędu zatwierdzającego projekt budowlany i udzielającego pozwolenia na budowę jest sprawdzenie jego zgodności z MPZP lub WZ, dlatego wymagane jest złożenie projektu w terminie ważności decyzji o warunkach zabudowy.

Zobacz również:
– Termin ważności decyzji o pozwoleniu na budowę:
https://dompp.pl/waznosc-pozwolenia-na-budowe/
Termin ważności projektu budowlanego:
https://dompp.pl/waznosc-projektu-budowlanego/