MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

Adaptacja projektu

Projektantów adaptujących zapraszamy do współpracy i kontaktu z pracownią. 


Zgodnie z §4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [DZ.U.2012.0.462 z późniejszymi zmianami] dokumentacja projektowa stanowiąca PROJEKT BUDOWLANY OBIEKTU PRZEZNACZONY DO WIELOKROTNEGO ZASTOSOWANIA [tzw. PROJEKT POWTARZALNY] stanowić może PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY stanowiący załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę po dostosowaniu go do ustaleń MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO lub DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY w ramach tzw ADAPTACJI PROJEKTU.


Adaptacja projektu powinna obejmować

 • sprawdzenie i dostosowanie projektu do zmian w obowiązujących przepisach i normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu powtarzalnego [data opracowania];
 • dostosowanie do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 • opracowanie projektu zagospodarowania działki sporządzonego na aktualnej mapie geodezyjnej do celów projektowych;
 • dostosowanie projektu do warunków miejscowych i stref klimatycznych, w szczególności wykonanie sprawdzenia lub przeliczenia konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej;
 • sprawdzenie i dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowych określonych opinią geotechniczną;
 • na oryginale projektu powtarzalnego naniesienie trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowanego zakresu zmian w części rysunkowej i opisowej, w przypadkach szczególnych opracowanie rysunków zamiennych;
 • podpisanie projektu jako autor adaptacji do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych [od tej chwili autor adaptacji ponosi odpowiedzialność za projekt i przyjęte w nim rozwiązania materiałowo konstrukcyjne];
 • dołączenie kopii uprawnień zawodowych, kopii potwierdzenia przynależności do izby zawodowej oraz Oświadczenia o zgodności projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na dzień wykonania adaptacji.

MAJCHRZAK PP Sp. z o. o. upoważnia bezterminowo projektantów posiadających wystarczające [w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu] i wymagane przepisami uprawnienia, działających z wyboru Inwestora, do wprowadzenia zmian i włączenie ich w skład pełnej dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta [adaptacji projektu].


MAJCHRZAK PP Sp. z o. o. upoważnia projektantów, o których mowa powyżej do dokonywania przez tych projektantów i na ich odpowiedzialność następujących zmian w projekcie

 • realizacji budynku w lustrzanym odbiciu;
 • zmiana materiałów budowlanych elementów konstrukcyjnych budynku tj. fundamenty, ściany, stropy, schody, więźba dachowa pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa konstrukcji budynku i jego ochrony cieplnej;
 • zmiana usytuowania wewnętrznych  ścian konstrucyjnych i niekonstrukcyjnych pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa konstrukcji;
 • zmiana wymiarów zewnętrznych budynku w zakresie 5%;
 • zmiana kąta nachylenia dachu w zakresie 5%;
 • podpiwniczenie budynku w całości lub części;
 • zmiana usytuowania i geometrii schodów wewnętrznych;
 • zmiana usytuowania ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych;
 • zmiana wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych z dostosowaniem ich do warunków przyłączenia oraz aranżacji wnętrz;
 • zmiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania z dostosowaniem jej do warunków przyłączenia, lokalnych możliwości oraz aranżacji wnętrz;
 • zmiany sposobu wentylacji budynku, a w przypadku rezygnacji z realizacji instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wyraża się zgodę na doprojektowanie kominów wentylacyjnych;

Dokonywanie zmian wykraczających poza zakres udzielonego upoważnienia, wymaga uzyskania dodatkowej pisemnej zgody MAJCHRZAK PP, która wydawana jest bezpłatnie na życzenie wraz z dokumentacją projektową lub dostarczana jest po ustaleniu zakresu zmian z projektantem adaptującym projekt do warunków lokalnych.


Wszystkie projekty prezentowane na naszej stronie powstały na indywidualne zlecenie Inwestorów, dlatego dbając o ich przyszłe realizacje pozostajemy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą w przypadku wątpliwości dla planowanego zakresu zmian. Zapraszamy do kontaktu przed zamówieniem projektu oraz zalecamy wcześniejsze konsultacje z projektantem adaptującym projekt do warunków lokalnych, który sprawdzi możliwość jego realizacji w ustalonej lokalizacji.


Dziękując za wybór naszego projektu życzymy satysfakcji z jego budowy i zadowolenia z jego użytkowania. Pozostając otwartym na konstruktywną krytykę i miłe pochwały prosimy o dodawanie opinii na temat wybranego projektu.

Zespół Majchrzak PP.