MAJCHRZAK PRACOWNIA PROJEKTOWA
facebook picasa pinterest
facebook instagram pinterest

REGULAMIN ZAKUPU PROJEKTÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ DomPP.PL

1.0. DEFINICJE

1.1. SPRZEDAJĄCY

MAJCHRZAK Pracownia Projektowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba: Oleśnica, 56-400, ul. Jana Kilińskiego 11 lok. 2
jednostka rejestrowa: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000347679;
NIP 8971759016  REGON 021176458

1.2. SERWIS

adres URL: https://dompp.pl
właściciel: MAJCHRZAK Pracownia Projektowa Sp. z o. o.
zakres działalności: sprzedaż projektów budowlanych wielokrotnego zastosowania tzw projektów powtarzalnych domów jednorodzinnych, kosztorysów oraz prezentacja usług świadczonych przez Majchrzak Pracownia Projektowa Sp. z o. o.  i pracownie projektowe współpracujące na podstawie odrębnych umów
Majchrzak Pracownia Projektowa Sp. z o.o. posiada prawo do sprzedaży projektów zamieszczonych w serwisie.

1.3. PRODUKT

Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania:
– język opracowania – polski;
– forma drukowana oznaczona indywidualną plombą;
– ilość-  5 egzemplarzy projektu.

Kosztorys inwestorski z przedmiarem robót opracowany w dacie opracowania projektu budowlanego przy założeniu realizacji obiektu w stanie tzw. deweloperskim oraz uwzględnieniu stawek robocizny, kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz zysku:

– poziom cen na podstawie średnich cen określanych przez Sekocenbud obowiązujących w dacie opracowania;

– ceny instalacji wewnętrznych w kosztorysie zostały określone metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej;

– forma drukowana oraz forma elektroniczna;

– ilość 1 egzemplarz.

Podane ceny Produktów są kwotami brutto zawierającymi podatek VAT oraz wyrażone są w złotych polskich.

1.4. KUPUJĄCY

Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zaakceptowała treść niniejszego regulaminu.

2.0. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy regulamin zwany dalej REGULAMINEM określa szczegółowe zasady korzystania z Serwisu, dokonywania zakupu Produktów oferowanych w Serwisie oraz postępowania reklamacyjnego.

2.2. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, który stanowi integralną część Umowy sprzedaży Produktu zawartej z Kupującym za pośrednictwem Serwisu.

2.3. Informacje zawarte na stronie www.dompp.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Wszystkie transakcje zawierane są pomiędzy Kupującym i Sprzedającym na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego [Dz.U. 1964.16.0093 ze zm], Ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego [Dz.U.2002.141.1176 ze zm] oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U.2002.144.1204 ze zm].

3.0. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

3.1. Kupujący może złożyć zamówienie na Produkt za pośrednictwem:

 • elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu;
 • poczty elektronicznej wysyłając emaila na adres biuro@dompp.pl;
 • osobiście dzwoniąc pod numer telefonu +48.508.149.065 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00;
 • pośredników sprzedaży współpracujących ze Sprzedającym, których współpraca ze Sprzedającym reguluje odrębna Umowa.

3.2. Za wiążące zamówienia uznaje się zamówienia poprawnie złożone, zawierające wszystkie niezbędne do jego realizacji dane:

 • nazwę Produktu;
 • cenę brutto Produktu;
 • wersję Produktu;
 • imię i nazwisko Kupującego lub nazwę firmy występującej jako Kupujący;
 • numer telefonu Kupującego;
 • adres email Kupującego;
 • adres wysyłki;
 • dane do faktury;
 • sposób płatności;
 • sposób wysyłki;
 • uwagi do zamówienia.

3.3.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży na odległość;
 • akceptacją Regulaminu;
 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

3.4. Złożone zamówienie na Produkt jest potwierdzane przez Sprzedającego w terminie 24 h, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. W tym przypadku zamówienie jest potwierdzane w następującym dniu roboczym.

3.5. Potwierdzenie zamówienia i przyjęcia go do realizacji wykonywane jest drogą elektroniczną na adres email wskazany w zamówieniu oraz telefonicznie.

3.6. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego [np błędnie podanych danych kontaktowych] w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

4.0. FORMY PŁATNOŚCI

4.1. Dostępne formy płatności za Produkt:

 • gotówka, w przypadku odbioru osobistegO;
 • przelew na podstawie faktury PROFORMA na konto Sprzedającego

4.2. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto Sprzedającego. Przesłanie drogą elektroniczną bankowego potwierdzenia realizacji przelewu nadaje bieg złożonemu zamówieniu i przekazuje je do realizacji.

5.0. FORMA i KOSZT DOSTAWY

5.1. Kupujący ma prawo wyboru sposobu dostawy zamówionego Produktu:

 • odbiór osobisty
 • przesyłka kurierska.

5.2. Koszt dostawy pokrywa Sprzedający.

5.3. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówienia [przekazania Produktu do wysyłki] w terminie wskazanym na stronie każdego projektu liczonego od daty:

 • telefonicznego potwierdzenia zamówienia w przypadku odbioru osobistego:
 • otrzymania droga elektroniczną bankowego potwierdzenia przelewu w przypadku dostawy Produktu przesyłką kurierską.

6.0. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Poprawnie złożone zamówienie na Produkt przekazywane jest do realizacji po elektronicznym i telefonicznym potwierdzeniu zamówienia oraz wybranych form płatności i dostawy.

6.2. W przypadku zamówień z wybraną opcją płatności przelewem zamówienie przekazywane jest do realizacji po otrzymaniu drogą elektroniczną bankowego potwierdzenia przelewu lub wpływu środków na konto Sprzedającego.

6.3. Sprzedający ma prawo anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty otrzymania zamówienia.

7.0. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE. WARUNKI ZWROTU [ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

7.1. Reklamacje dotyczące zakupionego Produktu należy kierować do Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@dompp.pl.

7.2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest faktura VAT przedstawiona przez Kupującego.

7.3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego [Dz.U.2002.141.1176 ze zm].

7.4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Produktu powstałych podczas dostawy będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez Kupującego i dostawcę przesyłki[ Poczta Polska lub firma kurierska].

7.5. W przypadkach uzasadnionych reklamacji Sprzedający, gwarantuje zwrot zapłaconej należności, stanowiący równowartość zakupionego Produktu. Należności będą regulowane drogą przelewu bankowego, na konto wskazane przez Kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej.

7.6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny [Dz.U.2000.22.271 ze zm]  Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy. Prawo to nie przysługuje innym osobom, niż konsument.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne pod warunkiem złożenia przez Kupującego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni liczonych od daty odbioru zamówionego Produktu. Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni po uprzednim sprawdzeniu Produktu i stwierdzeniu braku jego uszkodzenia lub użycia.

7.8. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania, kopiowania lub naruszenia plomby. Musi być dostarczony w stanie nienaruszonym.  Produkt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Do zwracanego Produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z podaniem numeru rachunku bankowego, na jaki ma być przekazana zwracana kwota oraz oświadczenie o niewykorzystaniu Produktu jako załącznika do wniosku o pozwolenie na budowę.

7.9. Koszty dostawy zwracanego Produktu obciążają Kupującego.

8.0. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim  i prawach pokrewnych [Dz.U.1994.24.83 ze zm] wszelkie materiały graficzne prezentowane w Serwisie oraz dokumentacja projektowa objęta jest ochroną prawa autorskiego.

8.2. Kupujący wraz z Produktem otrzymuje zgodę na zastosowanie do jednej realizacji bez prawa do kopiowania i ponownego wykorzystania.

8.3. Majchrzak Pracownia Projektowa Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych oraz na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych [Dz.U.1997.133.883 ze zm] zobowiązuje się do ich ochrony.

8.4. Otrzymane od Kupującego dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do weryfikacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz mogą być przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty zgodnej ze złożonym zapytaniem o wycenę projektu, wystawieniem faktury VAT za zamówiony Produkt oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

8.5. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawy lub wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

8.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen przestawionych w Serwisie z wyłączeniem Produktów już zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów z oferty Serwisu.

8.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go w Serwisie domPP.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Kupujących. Zmiana Regulaminu obowiązuje z chwilą jego opublikowania w Serwisie.

8.8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.